Erb kruciaty

Nehleď na víno, jak se rdí, jak jiskří v poháru. Vklouzne hladce a nakonec uštkne jako had a štípne jako zmije. Tvé oči budou hledět na nepřístojnosti, z tvého srdce budou vycházet proradné řeči.

(Přísloví 23,31-33) 

Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně. A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost, ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce.

(Efezským 5,17-19)

Kříž Kruciaty

KRUCIÁTA OSVOBOZENÍ ČLOVĚKA (KOČ)

Kruciáta osvobození člověka je programem činnosti, jehož cílem je překonávat všechno, co ohrožuje lidskou důstojnost a ničí skutečné mravní hodnoty. Proto KOČ propaguje životní styl, postavený na pravdě, lásce a svobodě.

KOČ je službou v oblasti vysvobození ze závislostí, zvláště od alkoholismu, ale také od všech lží a strachů, které ponižují lidskou důstojnost a nedovolují člověku se autenticky projevit v souladu se svým povoláním.

***

KOČ realizuje svůj cíl vytvořením „záchranného řetězu“ lidí dobré vůle, kteří mají bojovat o tuto „svatou zemi“, kterou je každý člověk vykoupený Kristem. Slovo „kruciáta“ ukazuje na Kříž jako na skutečné znamení konečného vítězství nad každým zlem. Kříž, jako symbol dobrovolné oběti podstoupené z lásky, je jedinou cestou ke skutečnému osvobození druhých. Abychom mohli vstoupit do tajemství kříže, je třeba překonat strach – proto je úkolem Kruciáty osvobozování od strachu.

***

KOČ vznikla z iniciativy kněze Františka Blachnického a Hnutí Světlo-Život ji přijalo jako odpověď na výzvu Svatého Otce Jana Pavla II, kterou adresoval Polákům na počátku svého pontifikátu: "Prosím, abyste odporovali všemu, co ponižuje lidskou důstojnost a ničí skutečné hodnoty zdravé společnosti, co může ohrožovat její existenci a všeobecné dobro, co může umenšovat její vklad do společné pokladnice lidstva, křesťanských národů i Církve."

Kruciáta byla slavnostně vyhlášena v přítomnosti Svatého Otce, jemu darovaná a jím požehnaná během první poutě do Polska, 8. června 1979 v Novém Targu.

***

Poslání Kruciáty vyjadřuje erb. Heslem Kruciáty jsou slova: „Nebojte se!“, často vyslovená Kristem a také často opakovaná papežem Janem Pavlem II. Tato slova připomínají členům Kruciáty, že jejich hlavním úkolem je osvobozovat lidi od strachu, který zotročuje člověka. Kříž je znakem Kruciáty – křížové výpravy a zároveň znakem nejhlubšího tajemství svobody. Písmeno „M“ symbolizuje Marii stojící pod Křížem – vzor naší odevzdanosti Kristu a sjednocení se s Ním. Malé „m“ na druhé straně kříže – to jsme „my“, kteří povstáváme na papežovo pozvání, abychom se spolu s ním sjednotili s Marií (Totus Tuus) v odevzdání se Kristu. Proto se Kruciáta osvobození člověka nazývá také dílem Neposkvrněné Matky církve.

***

Hlavním patronem Kruciáty je Neposkvrněná Matka církve. V ní vidí členové Kruciáty vzor člověka zcela svobodného, který je nezištnou láskou zcela odevzdán Kristu a Jeho dílu spásy. Z tohoto spojení s Marií plyne hluboké tajemství životaschopnosti a plodnosti KOČ.

Svatý Maxmilián Kolbe je dalším z patronů KOČ, který nás učí odevzdat se plně Neposkvrněné a je zářivým příkladem darování života za bratry.

***

Skutečné osvobození je možné jen v Ježíši Kristu a dokonává se mocí Jeho evangelia, proto základní cestou Kruciáty je:

 • evangelizace, tj. hlásat s vírou a s mocí Ježíše Krista, který osvobozuje člověka;
 • individuální i společná modlitba;
 • půst – úplná abstinence od alkoholu.

Tuto cestu ukázal Kristus apoštolům, když zakusili bezmoc v boji se zlem ("Takový duch nevyjde jinak než modlitbou a postem." – Mt 17,21). Modlitba a půst jsou často jediným prostředkem pomoci, když už se z lidského hlediska nedá nic udělat. Proměňují nás v pokorné svědky Božího působení a nesvobodné přivádějí k prameni života. Modlitba a půst tvoří srdce programu činnosti Kruciáty osvobození člověka.

***

Abstinence od alkoholu v Kruciátě je zvláštním darem, přijatým dobrovolně, motivovaným láskou a odpovědností za druhého člověka. Pro členy Kruciáty je abstinence:

 • výrazem osobní svobody;
 • zadostiučiněním za hříchy alkoholismu;
 • výrazem lásky k lidem závislým, pro které je úplná abstinence jedinou podmínkou střízlivosti;
 • účinným prostředkem změny návyků;
 • způsobem práce na sobě a formováním charakteru;
 • důležitým preventivním a výchovným prostředkem;
 • znamením lásky k vlastnímu národu.

Abstinencí rozumí Kruciáta osvobození člověka úplné a dobrovolné zřeknutí se alkoholu jako nápoje – v jakékoli formě a v jakémkoli množství.


Tato definice se netýká užívání alkoholu jiného charakteru, např. jako léku (jestliže je alkohol součástí skutečného léku) nebo při liturgických úkonech. Také požívání alkoholu v potravinách (např. v zákuscích nebo v bonbónech) zásadně nespadá do tohoto pojetí abstinence. Z této definice abstinence vyplývá, že tu nejde o boj proti alkoholu jako takovému, ale o boj proti zlozvyku pití alkoholu. Boj proti alkoholismu je prostředkem dosažení cíle, kterým je návrat k abstinenci v naší zemi a k výchově dětí a mládeže ve zdravých podmínkách.


Skrze abstinenci mnohých ke střízlivosti všech!


Teprve život velké části společnosti, svobodné od strachu, lží, podléhání zlozvykům, může přinést plody skutečné proměny životního stylu celého národa a křesťanský smysl pro zodpovědnost za rodinný život i společenskou angažovanost.


Rozhodnutí o abstinenci souvisí se začleněním do KOČ. Je stvrzeno podpisem deklarace a zapsáno do „Knihy činů osvobození“, která se nachází v každém centru KOČ. Existují dva druhy abstinentských závazků:

 1. na jeden rok - kandidát KOČ,
 2. na dobu setrvání v KOČ - člen KOČ.

Deklaraci členů Kruciáty mohou složit pouze plnoleté osoby. Tato deklarace zahrnuje také předsevzetí nenabízet a nenakupovat alkohol. Složení deklarace má charakter závazku vůči společenství – hnutí Kruciáty osvobození člověka – a každý člověk má svobodu odvolat ho ve chvíli, kdy se rozhodne opustit řady členů KOČ.


Základní formou působení KOČ je svědectví stylu života jejích členů.
Dalšími formami činnosti jsou:

 • modlitební a formační shromáždění členů KOČ;
 • organizace poutí na úmysl pomoci v souvisejících problémech;
 • organizace náboženských a společenských slavností bez alkoholu (např. svatby, silvestr);
 • pomoc závislým osobám, organizování rekolekcí;
 • osvětová práce mezi dětmi a mládeží, aj.

K účasti v Kruciátě zveme každého člověka dobré vůle.

 • Jestliže chceš podat pomocnou ruku nesvobodným bratřím a sestrám,
 • jestliže přemýšlíš o budoucnosti své rodiny,
 • jestliže toužíš utvářet náš život v pravdě a křesťanské svobodě,

otevři své srdce a přispěj i ty svým podílem!

kontaktní osoby Kruciáty osvobození člověka v ČR:
P. RNDr. Jan Rajlich OP, Mariánské náměstí 61,
688 01 Uherký Brod
e-mail: jan@op.cz
P. Josef Goryl,
e-mail: juzek@razdva.cz (Morava)